Kennisbank

Werkplaats Ethiek

De Werkplaats Ethiek is een kring van collega’s die als therapeut, coach, adviseur of trainer werkzaam zijn.

Doel

De doelen van De Werkplaats Ethiek zijn:

 1. Het bevorderen van ethisch verantwoord werken.
 2. Het stimuleren van professionele kwaliteit om ethisch verantwoord te werken.
 3. Het vormen van een platform waarop deelnemers de ethische aspecten van hun werk kunnen toetsen.
 4. Client (1) of clientsysteem (2) een helder beeld geven van de moraal (3) en de ethiek (4) waarmee wordt gewerkt.
 5. Het actualiseren van de ethische code.

Zo mysterieus als de liefde is, onverklaarbaar
en toch concreet ervaarbaar, zo wetmatig en
logisch schijnt zij tegelijkertijd te zijn. Liefde
is wetmatig en logisch. De wetmatigheid is
makkelijk verklaarbaar en benoembaar. De
wetmatigheid is gebaseerd op hechting,
rechtvaardigheid en spiritualiteit. De wetten
van de liefde zijn uitermate voor de hand
liggend. Zij hebben een logica die vrijwel
ieder mens, uit welke tijd of cultuur dan ook,
zal kunnen herkennen. Deze wetten dienen
gerespecteerd te worden. Wetoverschrijdingen
hebben immers een logisch gevolg: het verlies
van de energie van liefde.

Ethische code

A. Uitgangspunten

Een deelnemer werkt vanuit de energie van liefde. Hij hanteert daarbij de navolgende vijf uitgangspunten:

 1. Autonomie; ieder mens is in staat het eigen bestaan vorm te geven in relatie tot anderen en zijn omgeving.
 2. Heelheid; ieder mens is in staat om te herstellen en zich te ontwikkelen.
 3. Identiteit; ieder mens is in staat om zichzelf te zijn in wisselende tijden en wisselende omstandigheden.
 4. Integratie; ieder mens is in staat zijn persoonlijke groei vorm te geven in het leven van alledag.
 5. Spiritualiteit;ieder mens is in staat zijn eigen betekenis te ervaren en vorm te geven in een groter geheel.

B. Werkhouding en werkwijze

 1. Een deelnemer zal een client die een beroep doet op zijn begeleiding, niet weigeren op basis van
  factoren die als discriminerend kunnen worden beschouwd.
 2. Een deelnemer zal de client geen schade (5) berokkenen, noch verwijtbaar zijn ten aanzien van
  schade aan derden.
 3. Een deelnemer zal zijn kennis en vaardigheden bewust gebruiken ten bate van het herstel en het
  welzijn van de client en zal in alle aspecten van zijn werk de ecologie (6) bewaken.
 4. Een deelnemer gedraagt zich overeenkomstig de richtlijnen in deze ethische code.
 5. Een deelnemer zal zijn client op de hoogte stellen van de inhoud van deze ethische code.
 6. Een deelnemer houdt zich aan de wetten zoals vastgelegd in het Nederlands recht.
 7. Een deelnemer zal voor het werk relevante informatie opvragen bij de client en verschaffen aan de client.
 8. Een deelnemer houdt zich aan de geheimhoudingsplicht ter bescherming van zijn client. Hij geef over
  een client geen informatie aan derden, hij wint geen informatie bij derden in, dan met
  uitdrukkelijke toestemming van de client.
 9. Een deelnemer zal een client op geen enkele wijze uitbuiten.
 10. Seksuele relaties en seksuele handelingen tussen deelnemer en client zijn verboden.
 11. Een deelnemer zal zich voortdurend professioneel en persoonlijk blijven ontwikkelen.
 12. De deelnemer neemt de verantwoordelijkheid voor het verzorgen van een passende werkomgeving. Hij bewaakt
  de fysieke veiligheid van zijn client tijdens het werk. Hij vraagt expliciet om toestemming voor het uitvoeren van activiteiten met een verhoogd risico (7).
 13. Een deelnemer is verplicht bij individuele begeleiding een dossier bij te houden. Hierin staan de
  relevante gegevens die betrekking hebben op de behandeling, respectievelijk de contractuele relatie (8).
  De client heeft het recht op inzage in dit dossier. Verder heeft niemand, zonder schriftelijke toestemming
  van de client recht op inzage in het betreffende dossier. Dit dossier wordt vijf jaar na beeindiging van het
  contract bewaard.

C. De contractuele relatie

 1. Een deelnemer sluit met een client een contract (9), dat zowel door de deelnemer als de client haalbaar wordt geacht en dat door beide partijen wordt onderschreven met de intentie het te volbrengen. Het contract kan verder worden uitgewerkt in een inhoudelijk contract (10).
 2. In een situatie waarin met driehoeks- of meerhoekscontracten (11) wordt gewerkt bewaakt de deelnemer de belangen van alle betrokken partijen en geeft duidelijke informatie over de grenzen en mogelijkheden die daaruit voortvloeien.
 3. De contractuele relatie vindt een einde met de beëindiging van het contract. Niettemin zijn er professionele verantwoordelijkheden, die doorgaan wanneer het contract is beëindigd. Deze verantwoordelijkheden betreffen het respecteren van de belangen van de client zoals deze voortvloeien uit het contract.
 4. Indien de client niet in staat of bereid is autonoom te functioneren en de verantwoordelijkheid te
  nemen voor zijn aandeel in het contract, dient de deelnemer de relatie op een voor beide partijen
  zorgvuldige wijze te beëindigen.
 5. Indien de deelnemer zich bewust wordt van persoonlijke conflicten of medische problemen die de bekwaamheid tot het volbrengen van het contract belemmeren, dient hij hetzij het contract op een professionele manier te beëindigen, dan wel zich ervan te verzekeren dat de client voldoende informatie heeft om een beslissing te kunnen nemen over het al dan niet voortzetten van de contractuele relatie.
 6. Wanneer de bekwaamheden van een deelnemer niet aansluiten bij de inhoud van het contract en/of onvoldoende zijn om het doel van het contract te bereiken, dient de deelnemer hetzij het contract op een professionele manier te beëindigen, dan wel zich ervan te verzekeren dat de client voldoende informatie heeft om een beslissing te kunnen nemen over het al dan niet voortzetten van de contractuele relatie.
 7. Een deelnemer zal alleen dan een contract aangaan of instandhouden, wanneer er geen andere activiteiten of relaties tussen deelnemer en client spelen die het contract in ëgevaar kunnen brengen.

Verklaring van begrippen

 1. Een client is een persoon met wie de deelnemer een doel formuleert en afspraken maakt over de manier
  waarop dit doel bereikt wordt.
 2. Een clientsysteem is een groep of organisatie waarmee de deelnemer op basis van afspraken
  werkt aan het overeengekomen doel.
 3. Onder moraal verstaan we het stelsel van normen en waarden.
 4. Onder ethiek verstaan we de kritische reflectie op de moraal.
 5. Onder schade wordt lichamelijke, sociale, psychische en/of spirituele beschadiging verstaan.
 6. Ecologisch werken wil zegen dat de begeleider een inschatting maakt van de effecten van zijn
  werk op de client en zijn directe omgeving, en daar zijn begeleiding op afstemt.
 7. Verhoogd risico wil zeggen dat de client oefeningen doet die bij onzorgvuldigheid schade kunnen
  opleveren.
 8. De contractuele relatie is de relatie tussen begeleider en client(systeem) tijdens de duur van het
  contract.
 9. Een contract is een afspraak tussen twee of meer partijen waarin een gezamenlijk doel wordt
  vastgelegd.
 10. In het inhoudelijk contract worden de doelen en acties vastgelegd om het uiteindelijke doel van
  het contract te bereiken.
 11. Een driehoeks- of meerhoekscontract is een contract tussen meerdere partijen die bij een werksituatie
  betrokken zijn. Vaak zijn deze partijen de opdrachtgever, de client, het clientsysteem, de begeleider.

Deelnemers voldoen aan de volgende criteria:

 • Zij hebben een opleidings- en ontwikkelingsniveau dat hen in staat stelt begeleidend werk te doen naar de standaard die in deze ethische code staat beschreven.
 • Zij onderschrijven de ethische code van De Werkplaats Ethiek.
 • Zij zijn als deelnemer voorgedragen door tenminste twee deelnemers die de betrokkene niet kennen.
 • Zij zijn bereid actief te participeren in het werk van De Werkplaats Ethiek en een eventuele klacht ten aanzien van een andere deelnemer in behandeling te nemen.
 • Het lidmaatschap van De Werkplaats Ethiek wordt beëindigd door opzegging of uitsluiting wanneer de ethische code niet wordt gerespecteerd

Nadere informatie

Voor vragen en nadere informatie: info@werkplaatsehtiek.nl

Informatie

De Werkplaats Ethiek is een kring van collega’s die als therapeut, coach, opleider, adviseur of trainer werkzaam zijn.